Missie en visie

Het team van Hart in ‘t Zorgveld werkt vanuit een missie en visie. De missie geeft weer waar we als team voor staan. Onze visie geeft weer waar we voor gaan – hoe zien we ons bedrijf over twee jaar.
Hieruit volgt een aantal beleidsdoelstellingen, die in de jaarplannen van de komende jaren zullen worden uitgewerkt.

Missie

Het bieden van cliëntgerichte, deskundige en professionele verpleging en verzorging in de eigen woonomgeving van de volwassenen cliënt met een zorgbehoefte in Den Haag, in nauwe samenwerking met andere zorgverleners rond de cliënt, in het bijzonder de huisarts / regiehouder.

Visie

Clientgerichte zorg (persoonlijke aandacht en een vertrouwd gezicht)

Een respectvolle relatie gaat en staat met de interesse in, en de mogelijkheid tot het vinden van een optimale balans tussen wederzijdse belangen. De zorg en ondersteuning die geboden wordt heeft als doel mensen die op enige wijze zorg en ondersteuning nodig hebben te ondersteunen. Centraal hierin staat dat cliënten actief betrokken worden bij de invulling van de gewenste zorg. Door de nauwe samenwerking met huisartsen, praktijkondersteuners en andere zorgdisciplines creëren wij korte communicatielijnen. Door snel te schakelen ondervang je onnodig uitblijven van zorg. Daarnaast wordt er kritisch gekeken naar de ontwikkeling van zorgmedewerkers, ook hierin worden de diverse zorgdisciplines betrokken.
Cliëntgerichte zorg betekent voor ons dat alle zorg aan een cliënt zoveel mogelijk door dezelfde medewerker gegeven wordt. De financieringsstromen mogen hierbij geen belemmering vormen.
HI’Z begeleidt van het begin het contact tussen de cliënt en de zorgverlener.  Zodat deze niet alleen deskundig is, maar ook in de persoonlijke sfeer en levensstijl past.
De cliënt kan rekenen op eenzelfde vertrouwde gezichten, op vaste tijdstippen. Wij doen wat we beloven!

Visie op cliënten

De cliënt voert regie over zijn leven. De wensen en behoeften van de individuele cliënt zijn leidend voor de dienstverlening. Onze organisatie wil hen daarbij ondersteunen met servicegerichte zorg en diensten. Afgestemd op de individuele behoeften van de cliënt, met respect en belangstelling.
De vraag van de cliënt staat daarbij altijd centraal. Betrokkenheid van cliënten bij de zorg en dienstverlening van de organisatie wordt gezien als een belangrijk middel voor kwaliteitsverbetering.

Visie op zorg

Hart in ‘t Zorgveld wil verantwoorde en kwalitatief goede zorg thuis leveren aan haar cliënten. Dat betekent dat – hoe zwaar de zorgbehoefte ook wordt – de cliënt in de eigen woning kan blijven wonen, mits dit medisch-technisch verantwoord is. Om dit te kunnen waarborgen heeft Hart in ‘t Zorgveld de keuze gemaakt om geen zorg te leveren aan een aantal cliëntgroepen. In deze paragraaf wordt beschreven op welke doelgroepen Hart in ‘t Zorgveld zich richt en welke uitsluitcriteria hierbij gehanteerd worden.
Hart in ’t Zorgveld biedt verzorging en verpleging aan hulpbehoevende volwassenen in de eigen woonomgeving van de cliënt in Den Haag. Hart in ’t Zorgveld richt zich vooral op zorg in de wijken Scheveningen, Bomenbuurt, Segbroek, Leyenburg, Loosduinen, Houtwijk, Morgenstond en Bouwlust/Vrederust.

Uitsluitingscriteria
Hart in ‘t Zorgveld kiest er bewust voor om geen zorg te bieden aan cliënten:

  • Tot 18 jaar;
  • Met WLZ-indicatie (via ZIN, wel vanuit PGB);
  • Waarbij sprake is van vrijheidsbeperkende maatregelen;
  • Met zeer complexe verpleegtechnische handelingen zoals (beademing en intraveneuze medicatie).
  • Met een BOPZ-status of in de toekomst onder de Wet Zorg en Dwang;
  • Met Covid;
  • Met zware psychische aandoening waaronder agressieproblematiek.
  • Met verslavingsproblematiek;
  • Waarvan de woonomgeving niet als veilig aangemerkt kan worden;
  • Die de hulp van Hart in ‘t Zorgveld niet accepteren;

Hart in ’t Zorgveld zal deze cliënten doorverwijzen naar collega thuiszorginstellingen die wel zorg kunnen bieden aan deze doelgroep.

Visie op medewerkers / ZZP-ers
Bij aanname zal gelet worden op enthousiaste, betrokken, gemotiveerde en gekwalificeerde medewerkers / ZZP-ers. Open en duidelijke communicatie, transparantie van de organisatie en ruimte om mee te denken over de organisatie en de eigen werkzaamheden dragen bij aan deze betrokkenheid en motivatie. Professionaliteit en cliëntgerichtheid zijn vanzelfsprekend.